Điều kiện để được hưởng cổ tức.

383
Tang-von-dieu-le-cho-doanh-nghiep

Câu hỏi:   Điều luật nào áp dụng cho các thành viên liên quan chỉ được hưởng cố tức mà không được hưởng cố phần?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 9 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2005: Cổ tức là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của công ty sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài chính.

Do đó, một thành viên của công ty cổ phần chỉ được hưởng cổ tức khi sở hữu cổ phần trong công ty. Nếu không có cổ phần thì sẽ không được hưởng cổ tức