Đền bù đất nông nghiệp khi bị Nhà nước thu hồi

400

Câu hỏi: Tôi là Hạnh. Nhà tôi ở huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Sắp tới thửa đất nông nghiệp của nhà tôi bị Nhà nước thu hồi. Xin hỏi, giá đất nông nghiệp thu hồi hiện nay là bao nhiêu và nhà tôi có trồng vải trên thửa đất đó thì có được bồi thường không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 74 Luật Đất đai năm 2013 có quy định về nguyên tắc bồi thường về đất khi bị Nhà nước thu hồi đất như sau:

1. Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.

2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

3. Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.”

Theo thông tin bạn cung cấp thì thửa đất nông nghiệp của gia đình bạn bị Nhà nước thu hồi là ở huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.  Do đó, trường hợp này áp dụng bảng giá đất của UBND tỉnh Hải Dương, được quy định trong Quyết định 33/2014/QĐ-UBND quyết định ban hành bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương (được điều chỉnh bổ sung bởi Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND quyết định bảng giá đất điều chỉnh, bổ sung trên địa bàn tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2015 – 2019), theo đó:

BẢNG GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP.

Bảng 1: Đất trồng cây hàng năm và đất nuôi trồng thuỷ sản:

Đơn vị tính: Đồng/m2

Khu vực

 

 

Vị trí

Thành phố Hải Dương Thị xã Chí Linh Các huyện
Phường Xã miền núi Xã đồng bằng Phường Thị trấn thuộc đồng bằng Xã đồng bằng và thị trấn thuộc miền núi Xã miền núi
1 75.000 90.000 65.000 70.000 75.000 75.000 70.000 65.000
2 70.000 85.000 60.000 65.000 70.000 70.000 65.000 60.000

Bảng 2: Đất trồng cây lâu năm

Đơn vị tính: Đồng/m2

Khu vực

 

 

Vị trí

Thành phố Hải Dương TX. Chí Linh Các Huyện
Phường Xã miền núi Xã đồng bằng Phường Thị trấn thuộc đồng bằng Xã đồng bằng và thị trấn thuộc miền núi Xã miền núi
1 80.000 90.000 65.000 75.000 80.000 80.000 75.000 65.000
2 75.000 85.000 60.000 70.000 75.000 75.000 70.000 60.000

Bảng 3: Đất rừng sản xuất, rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng:

Đơn vị tính: Đồng/m2

Rừng sản xuất Rừng phòng hộ Rừng đặc dụng
35.000 30.000 25.000


* Ghi chú:  

1/ Vị trí đất:

– Vị trí 1: Đất nông nghiệp ở trong đê (gồm đất trong đồng, trong đê bối);

– Vị trí 2: Đất nông nghiệp ở ngoài đê (gồm đất ngoài bãi, ngoài triền sông).

2/Danh mục các xã, thị trấn miền núi:

– Thị xã Chí Linh, gồm các xã: An Lạc, Bắc An, Hoàng Hoa Thám, Hoàng Tiến, Hưng Đạo, Lê Lợi, Văn Đức, Kênh Giang, Cổ Thành, Đồng Lạc, Nhân Huệ, Tân Dân;

– Huyện Kinh Môn gồm các xã: Hoành Sơn; An Sinh; Hiệp Sơn; Hiệp Hoà; Thượng Quận; An Phụ; Phạm Mệnh; Hiệp An; Thất Hùng; Tân Dân; Duy Tân; Phúc Thành; Lê Ninh; Bạch Đằng; Thái Sơn.

Căn cứ vào bảng giá đất, huyện bạn là huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương và nhà bạn trồng cây vải được coi là cây trồng lâu năm. Nếu bạn ở thị trấn thuộc huyện Thanh Hà thì bạn sẽ được đền bù 80.000 đồng/m2 với vị trí đất ở trong đê và 75.000 đồng/m2 với vị trí đất ngoài đê. Còn nếu bạn ở xã thuộc huyện Thanh Hà thì bạn sẽ được đền bù 75.000 đồng/m2 với vị trí đất trong đê và 70.000 đồng/m2 với vị trí đất ngoài đê.

Ngoài ra,  nhà bạn trồng cây vải là cây lâu năm trên thửa đất nông nghiệp đó khi bị thu hồi thì sẽ được bồi thường theo điểm b Khoản 1 Điều 90 Luật Đất đai năm 2013:

“1. Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với cây trồng thì việc bồi thường thực hiện theo quy định sau đây:

……………………….

b) Đối với cây lâu năm, mức bồi thường được tính bằng giá trị hiện có của vườn cây theo giá ở địa phương tại thời điểm thu hồi đất mà không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất;”