Sau bao lâu chủ đầu tư phải bàn giao sổ hồng cho người mua nhà chung cư?

367

Câu hỏi: Mình là Hồng Anh. Mình có mua nhà chung cư. Xin hỏi: Sau bao lâu thì chủ đầu tư phải bàn giao sổ hồng cho mình? Nếu sau thời hạn đó chủ đầu tư không bàn giao sổ hồng thì mình cần làm gì để bảo đảm quyền lợi của mình?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Khoản 4 Điều 13 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014 quy định về vấn đề này như sau:

“Điều 13. Trách nhiệm của chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản

…………

4. Trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bàn giao nhà, công trình xây dựng cho người mua hoặc kể từ ngày hết hạn thuê mua thì phải làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua, trừ trường hợp bên mua, bên thuê mua có văn bản đề nghị tự làm thủ tục cấp giấy chứng nhận”.

Như vậy, căn cứ quy định trên, trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bạn nhận bàn giao nhà thì chủ đầu tư có trách nhiệm làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (sổ hồng) cho bạn, trừ trường hợp bạn có văn bản đề nghị tự làm thủ tục cấp giấy chứng nhận.

Luật nhà ở năm 2014 có quy định như sau:

“Điều 8. Điều kiện được công nhận quyền sở hữu nhà ở

1. Tổ chức, hộ gai đình, cá nhân trong nước, đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài …

2. Có nhà ở hợp pháp thông qua các hình thức sau đây:

a)  Đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước thì thông qua hình thức đầu tư xây dựng, mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế, nhận góp vốn, nhận đổi nhà ở và các hình thức khác theo quy định của pháp luật; …”.

Điều 9. Công nhận quyền sở hữu nhà ở

1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện và có nhà ở hợp pháp quy định tại Điều 8 của Luật này thì được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) đối với nhà ở đó. Nhà ở được cấp Giấy chứng nhận phải là nhà ở có sẵn…”.

Như vậy, bạn là người Việt Nam sở hữu nhà hợp pháp thông qua hợp đồng mua chung cư, do đó, căn cứ quy định trên thì bạn có đủ điều kiện để được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Theo đó, trong trường hợp chủ đầu tư không bàn giao Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho bạn hoặc bạn có nhu cầu tự mình thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận thì bạn có thể yêu cầu chủ đầu tư bàn giao giấy tờ, tài liệu cần thiết để tự mình làm thủ tục xin cấp sổ hồng. Cụ thể thủ tục xin cấp sổ hồng được thực hiện như sau:

Chuẩn bị hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo quy định tại Điều 72 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật đất đai như sau:

“Điều 72. Trình tự, thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở

3. Chủ đầu tư dự án nhà ở có trách nhiệm nộp 01 bộ hồ sơ, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thay cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng hoặc cung cấp hồ sơ cho bên mua để tự đi đăng ký”.

Hồ sơ gồm có:

– Đơn đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

– Hợp đồng về chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở, công trình xây

dựng theo quy định của pháp luật;

– Biên bản bàn giao nhà, đất, công trình xây dựng.

* Nộp hồ sơ này đến cơ quan có thẩm quyền: Cụ thể, căn cứ Điều 37 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì trong trường hợp địa phương bạn có văn phòng đăng ký đất đai theo quy định thì bạn sẽ nộp hồ sơ đến đó và Văn phòng đăng ký đất đai sẽ kiểm tra hồ sơ và trình Sở Tài Nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho bạn nếu hồ sơ hợp lệ; trường hợp địa phương không có văn phòng đăng ký đất đai thì gửi hồ sơ tới Ủy ban nhân dân cấp huyện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.