Đất ở có thời hạn sử dụng không?

284
nguồn internet

Câu hỏi: Tôi được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ bố mẹ. Đất là đất ở, xin hỏi tôi có phải gia hạn thời hạn sử dụng đất nữa không?

Trả lời:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 128 Luật đất đai 2013 quy định về thời hạn sử dụng đất như sau:

“Điều 128. Thời hạn sử dụng đất khi nhận chuyển quyền sử dụng đất

1. Thời hạn sử dụng đất khi nhận chuyển quyền sử dụng đất đối với loại đất có quy định thời hạn là thời gian sử dụng đất còn lại của thời hạn sử dụng đất trước khi nhận chuyển quyền sử dụng đất.

2. Người nhận chuyển quyền sử dụng đất đối với loại đất được sử dụng ổn định lâu dài thì được sử dụng đất ổn định lâu dài.”

Căn cứ Điều 125 Luật này thì đất ở hộ gia đình, cá nhân là đất sử dụng lâu dài. Như vậy trường hợp bạn được nhận chuyển quyền sử dụng đất là đất sử sụng lâu dài do đó sẽ được sử dụng ổn định lâu dài mà không cần gia hạn thời hạn sử dụng đất.