Muốn xác định đất đang sử dụng có sổ đỏ chưa thì phải làm gì?

467

Câu hỏi: Tôi là Phong. Hiện nay tôi đang sinh sống trên một mảnh đất tuy nhiên tôi không biết mảnh đất này đã được cấp sổ đỏ hay chưa? Ai đứng tên? Xin hỏi quý công ty: Tôi phải làm gì?

Trả lời:

Điều 96 Luật Đất đai năm 2013 quy định như sau:

Điều 96. Hồ sơ địa chính

1. Hồ sơ địa chính bao gồm các tài liệu dạng giấy hoặc dạng số thể hiện thông tin chi tiết về từng thửa đất, người được giao quản lý đất, người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, các quyền và thay đổi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

2. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính và việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính; lộ trình chuyển đổi hồ sơ địa chính dạng giấy sang hồ sơ địa chính dạng số”.

Ngoài ra, tại Điều 1 Thông tư liên tịch 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và môi trường có quy định như sau:

“Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Văn phòng đăng ký đất đai là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng thực hiện đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai và cung cấp thông tin đất đai cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

2. Văn phòng đăng ký đất đai có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được Nhà nước bố trí văn phòng, trang thiết bị làm việc và mở tài khoản theo quy định của pháp luật”.

Dựa theo quy định tại Khoản 9 Điều 2 Thông tư này thì văn phòng đăng ký đất đai có nhiệm vụ “Cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật”.

Như vậy, căn cứ theo các quy định trên thì có thể xác định các thông tin về mảnh đất bạn đang sử dụng như có sổ đỏ hay chưa và nếu có thì ai đứng tên? … đều được cập nhật trong hồ sơ địa chính. Hiện nay hồ sơ địa chính được quản lý bởi văn phòng đăng ký đất đai. Vì vậy bạn có thể đến văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất để yêu cầu được cung cấp thông tin về mảnh đất nói trên của bạn.