Tư vấn luật thương mại liên quan tới hoạt động cho thuê hàng hóa

305
Hoạt động cho thuê hàng hóa

SBLaw cung cấp dịch vụ pháp lý liên quan tới hoạt động cho thuê hàng hóa, dịch vụ pháp lý của chúng tôi bao gồm:

  • Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các bên trong hoạt động cho thuê hàng hóa
  • Tư vấn trách nhiệm đối với tổn thất trong thời hạn cho thuê hàng hóa theo hợp đồng
  • Tư vấn thời điểm chuyển rủi ro đối với hàng hóa cho thuê hàng hóa
  • Tư vấn về vấn đề cho thuê lại hàng hóa theo quy định của luật thương mại và luật liên quan.
  • Tư vấn và soạn thảo hợp đồng cho thuê hàng hoá