Tư vấn luật thương mại liên quan tới đấu thầu hàng hóa, dịch vụ

193
Đấu thầu hàng hóa dịch vụ

SBLaw cung cấp dịch vụ pháp lý liên quan tới hoạt động đấu thầu hàng hóa, dịch vụ, dịch vụ pháp lý của chúng tôi bao gồm:

  • Tư vấn về đối tượng hàng hóa, dịch vụ tham gia đấu thầu theo quy định của luật đấu thầu, luật thương mại.
  • Tư vấn về hình thức, phương thức đấu thầu
  • Tư vấn về trình tự, thủ tục đấu thầu lại
  • Tư vấn và hướng dẫn doanh nghiệp nước ngoài tham gia đấu thầu các gói thầu tại Việt Nam.
  • Tư vấn và tham gia soạn thảo hợp đồng đấu thầu theo luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành.