Tư vấn luật thương mại liên quan tới gia công thương mại

210
Hoạt động gia công thương mại

SBLaw cung cấp dịch vụ pháp lý liên quan tới hoạt động gia công thương mại, dịch vụ pháp lý của chúng tôi bao gồm:

  • Tư vấn về vấn đề đặt gia công hàng hóa ở nước ngoài
  • Tư vấn và đưa ra ý kiến pháp lý về hàng hóa được phép gia công tại Việt Nam
  • Tư vấn và đưa ra ý kiến pháp lý về việc thuê, mượn, nhập khẩu máy móc, thiết bị bên đặt gia công
  • Tư vấn và đưa ra ý kiến pháp lý về định mức sử dụng, định mức tiêu hao, tỷ lệ hao hụt nguyên liệu, phụ liệu, vật tư phù hợp pháp luật Việt Nam
  • Tư vấn và đưa ra ý kiến pháp lý về quyền lợi và trách nhiệm các bên trong gia công thương mại
  • Tư vấn điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ sản phẩm gia công; máy móc, thiết bị thuê hoặc mượn; nguyên liệu, phụ liệu, vật tư dư thừa; phế phẩm, phế liệu
  • Tư vấn và soạn thảo hợp đồng gia công
  • Tư vấn thanh lý thanh khoản hợp đồng gia công
  • Đại diện thương nhân làm việc với các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến hoạt động gia công hàng hóa