Tư vấn luật thương mại liên quan tới giải quyết tranh chấp

330
Tư vấn về giải quyết tranh chấp trong hoạt động thương mại

SBLaw cung cấp dịch vụ pháp lý liên quan tới giải quyết tranh chấp thương mại, dịch vụ pháp lý của chúng tôi bao gồm:

  • Tư vấn về phương án giải quyết tranh chấp thương mại
  • Đại diện hoà giải với các bên trong tranh chấp
  • Lựa chọn luật áp dụng và cơ quan giải quyết tranh chấp, lựa chọn trọng tài hay tòa án.
  • Tham gia bảo vệ quyền và lợi hợp pháp của doanh nghiệp tại cơ quan thẩm quyền
  • Hướng dẫn hoặc tự mình thu thập chứng cứ phục vụ hoạt động giải quyết tranh chấp.