Tư vấn hợp đồng đào tạo.

409

Câu hỏi: Chúng tôi là một trường cao đẳng nghề tại TP Hồ Chí Minh, muốn ký môt hợp đồng đào tạo với một doanh nghiệp để mở các khoá học dạy làm đẹp, đề nghị SBLAW báo giá.

Trả lời: SB Law được yêu cầu hỗ trợ tư vấn cho Quý trường (Sau đây gọi tắt là “Khách hàng”) soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh với một doanh nghiệp để mở các khóa học dạy làm đẹp.

Do vậy, chúng tôi hân hạnh đệ trình Quý Khách hàng Bản đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật này để Quý Khách hàng tiện xem xét.

1.PHẠM VI CÔNG VIỆC

Trên cơ sở yêu cầu tư vấn pháp luật của Quý Khách hàng, chúng tôi dự liệu phạm vi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật như sau:

1. Tư vấn chung :

 Tìm hiểu các yêu cầu, mục đích cần hướng tới của Quý Khách hàng trong giao dịch mục tiêu;

 Phân tích, đánh giá các rủi ro pháp lý mà Quý Khách hàng cần lưu tâm trong quá trình tham gia thực hiện Giao dịch mục tiêu;

 Các vấn đề pháp lý cần quan tâm khác để bảo đảm tính pháp lý của Giao dịch mục tiêu.

2. Soạn thảo Hợp đồng:

 Soạn thảo văn kiện hợp đồng trên cơ sở bảo đảm tốt nhất quyền lợi của Quý Khách hàng theo quy định của pháp luật Việt Nam;

Hiệu chỉnh dự thảo văn kiện hợp đồng hợp trên cơ sở ý kiến đánh giá và khuyến nghị của Quý Khách hàng.

Với phạm vi dịch vụ như nêu trên, chúng tôi dự liệu kế hoạch triển khai công việc như sau:

a. Tư vấn chung: Chúng tôi sẽ thu thâp thông tin và tài liệu cần thiết từ Quý Khách hàng. Sau khi nhận được thông tin cần thiết từ Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ nghiên cứu, đánh giá về các vấn đề pháp cần lưu tâm trong quá trình thực hiện Giao dịch mục tiêu. Để phục vụ cho việc hiểu rõ thêm mục tiêu cũng như địa vi pháp lý hiện thời của Quý Khách hàng, chúng tôi có thể đề xuất gặp gỡ trực tiếp để thảo luận chi tiết giữa Luật sư của chúng tôi và Đại diện của Quý khách hàng.

b. Soạn thảo văn kiện hợp đồng: Trên cơ sở hiểu rõ mục tiêu và địa vị pháp lý của Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ rà soát và hiệu chỉnh Hợp đồng trên cơ sở bảo đảm tốt nhất quyền lợi của Quý Khách hàng theo khuôn khổ quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam. Chúng tôi dự liệu thời gian soạn thảo văn kiện hợp đồng bằng tiếng Việt là 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc giai đoạn tư vấn chung. Thời gian này không bao gồm thời gian để thực hiện hiệu chỉnh Hợp đồng theo yêu cầu của Quý Khách hàng

2. PHÍ DỊCH VỤ

Phí cho những dịch vụ của SB Law như được đề cập ở mục 2 ở trên như sau:

– Chi phí soạn thảo Hợp đồng hợp tác kinh doanh như quy định tại Mục 2 của Đề xuất dịch vụ này là 15,000,000VNĐ (Bằng chữ: Mười năm triệu Việt Nam Đồng).

– Thời hạn để hỗ trợ rà soát, hiệu chỉnh dự thảo hợp đồng theo ý kiến của đối tác kể từ sau bản dự thảo lần thứ nhất là 01 tháng kể từ ngày gửi bản dự thảo lần đầu.

Trong trường hợp, số giờ làm việc thực tế để hiệu chỉnh dự thảo hợp đồng lần đầu theo ý kiến của đối tác vượt quá 08 giờ làm việc, SB Law sẽ tính phí dịch vụ bổ sung dựa trên tổng số giờ làm việc thực tế của Luật sư chúng tôi theo yêu cầu của Quý Khách hàng, tương ứng với 3,400,000VNĐ/01 giờ làm việc thực tế. Hàng tuần, SB Law sẽ gửi báo cáo chi tiết nội dung thực hiện công việc và chi phí thực tế phát sinh. Chi phí tư vấn phát sinh sẽ đến hạn thanh toán trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu thanh toán của SB Law.