Phân chia phần di sản không được định đoạt trong di chúc

197

   Thưa Luật sư!

Luật sư cho tôi hỏi. Mẹ tôi mất có để lại di chúc thừa kế. Trong di chúc, có một số tài sản của mẹ tôi không được định đoạt. Gia đình chúng tôi không biết số tài sản mà mẹ tôi không định đoạt trong di chúc sẽ thuộc về ai và phải phân chia như thế nào?

Luật sư trả lời: Dựa theo tình huống, mặc dù mẹ chị có để lại di chúc phân chia di sản, tuy nhiên bà còn một số di sản không được phân chia trong di chúc. Đây được coi là phần di sản không được định đoạt trong di chúc. Tr