Lập di chúc ở nước ngoài thì có hiệu lực tại Việt Nam không?

487

Câu hỏi: Hiện tại bố tôi đang ở Mỹ không có điều kiện về Việt Nam, nay bố tôi muốn lập di chúc tại văn phòng luật sư nơi ông đang sống có phiên dịch viên làm chứng. Xin hỏi: Di chúc đó có giá trị tại Việt nam không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 630 Bộ luật dân sự năm 2015 có quy định về Di chúc hợp pháp như sau:

“Điều 630. Di chúc hợp pháp

1. Di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;

b) Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

2. Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

3. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

4. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.

5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng”.

Về hình thức di chúc được quy định như sau:

“Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng” (Điều 627). Trong đó:

“Điều 629. Di chúc miệng

1. Trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng.

2. Sau 03 tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ”.

Trường hợp bằng văn bản như sau:

“Điều 628. Di chúc bằng văn bản

Di chúc bằng văn bản bao gồm:

1. Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng.

2. Di chúc bằng văn bản có người làm chứng.

3. Di chúc bằng văn bản có công chứng.

4. Di chúc bằng văn bản có chứng thực”.

Như vậy, căn cứ thông tin bạn cung cấp thì có thể thấy di chúc bố bạn lập là thuộc trường hợp di chúc bằng văn bản có người làm chứng, như vậy căn cứ quy định về điều kiện di chúc hợp pháp thì trong trường hợp di chúc không chứng thực thì phải đảm bảo, lúc lập di chúc bố bạn hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt không bị lừa dối, cưỡng ép, đồng thời nội dung di chúc không được trái với pháp luật, đạo đức xã hội.

Còn về việc, di chúc đó bố bạn lập ở nước ngoài thì căn cứ theo Khoản 5 Điều 638 Bộ luật dân sự 2015 quy định như sau:

“5. Di chúc của công dân Việt Nam đang ở nước ngoài có chứng nhận của cơ quan lãnh sự, đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước đó”.

Do vậy, khi bố bạn ở nước ngoài muốn lập di chúc có thể đến công chứng, chứng thực tại cơ quan lãnh sự, đại diện ngoại giao của Việt Nam tại nước đó. Như vậy, di chúc vẫn có hiệu lực và hợp lệ theo pháp luật tại Việt Nam.