Phân chia di sản theo hiện vật.

242

Thưa Luật sư:

Em trai tôi là Hùng, vào thời điểm mở thừa kế, tôi được chia một vườn nhãn chưa có quả, nhưng khi phân chia di sản thì vườn nhãn đang thời kỳ thu hoạch, rất nhiều quả nên Hùng cho rằng phần giá trị thu được từ việc bán quả nhãn phải được chia đều. Luật sư có thể cho tôi biết theo quy định của pháp luật, trường hợp này được giải quyết như thế nào?

Luật sư: Xin được trả lời câu hỏi của chị như sau: Theo quy định của pháp luật : “Di chúc có hiệu lực pháp luật từ thời điểm mở thừa kế.” ( Điều 667 BLDS 2014). Xét thấy, vào thời điểm mở thừa kế, chị được chia một vườn nhãn chưa có quả. Như vậy vườn nhãn đã thuộc tài sản sở hữu của chị. Căn cứ vào khoản 2, Điều 684 BLDS 2014

“ 2. Trong trường hợp di chúc xác định phân chia di sản theo hiện vật thì người thừa kế được nhận hiện vật kèm theo hoa lợi, lợi tức thu được từ hiện vật đó hoặc phải chịu phần giá trị của hiện vật bị giảm sút tính đến thời điểm phân chia di sản; nếu hiện vật bị tiêu huỷ do lỗi của người khác thì người thừa kế có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại.”

Giá trị thu hoạch được từ vườn nhãn chính là hoa lợi mà vườn nhãn mang lại, tất nhiên sẽ thuộc tài sản sở hữu riêng của chị. Anh Hùng hay một ai khác không có quyền đòi hỏi chị phải chia  đều hoa lợi.