Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần doanh nghiệp Việt Nam

196

Công ty Luật TNHH SB (SB Law) hỗ trợ pháp lý liên quan đến việc nhà đầu tư Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần doanh nghiệp Việt Nam

Theo quy định của pháp luật Việt Nam và chính sách về quản lý đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, một số lĩnh vực dịch vụ bị hạn chế tỷ lệ phần vốn góp hoặc hạn chế sự tham gia của Nhà đầu tư nước ngoài.

1. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

Để thực hiện được kế hoạch như nêu trên đây của Quý Khách hàng, chúng tôi dự kiến lộ trình thực hiện công việc như sau:

Bước 1: Tiến hành thay đổi đăng ký kinh doanh loại bỏ những ngành nghề không cần thiết tại Sở kế hoạch và Đầu tư. Chúng tôi dự kiến hoàn tất công việc này trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Bước 2: Nhà đầu tư và các cổ đông hiện hữu của công ty Việt Nam tiến hành ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

Bước 3: Nhà đầu tư nước ngoài tiến hành mở tài khoản đầu tư tại một ngân hàng thương mại tại Viêt Nam để thực hiện việc thanh toán chi phí chuyển nhượng cổ phần.

Theo đó, nhà đầu tư sẽ chuyển tiền vào tài khoản Đầu tư và thực hiện việc thanh toán chi phí chuyển nhượng cổ phần theo thỏa thuận tại Hợp đồng. Chúng tôi dự kiến thời gian để hoàn tất thủ tục đăng ký tài khoản Đầu tư tại Ngân hàng là 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 4: Tiến hành thay đổi đăng ký kinh doanh của công ty cổ phần để ghi nhận nhà đầu tư là cổ đông sở hữu 95% cổ phần và cơ cấu sở hữu cổ phần mới. Chúng tôi dự kiến thời gian hoàn tất thủ tục này là 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 5: Tiến hành thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư cho công ty Việt Nam tại Ủy ban nhân dân tỉnh. Chúng tôi dự kiến thời gian hoàn tất thủ tục này là 45 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

II.      PHẠM VI DỊCH VỤ

Trên cơ sở nghiên cứu nội dung công việc và yêu cầu của Quý Công ty, chúng tôi dự kiến phạm vi dịch vụ như sau:

Mô tả phạm vi dịch vụ

1.     Chuẩn bị các tài liệu trong hồ sơ đơn :

 • Thông báo cho khách hàng về các tài liệu cần thiết;
 • Dự thảo các tài liệu trong hồ sơ đơn;
 • Trao đổi với khách hàng trong việc soạn thảo các tài liệu;
 • Điều chỉnh hồ sơ dựa trên ý kiến của khách hàng;
 • Tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền;
 • Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của cơ quan có thẩm quyền;
 • Dịch các tài liệu sang tiếng việt.
2.     Thủ tục cấp phép:

 • Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền cấp phép;
  • Theo dõi hồ sơ trong quá trình nhận sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền;
  • Cập nhật cho khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm, nếu có và hỗ trợ khách hàng trong việc cấp phép.
  • Nhận kết quả cuối cùng từ cơ quan có thẩm quyền.

Tùy theo tình hình diễn biến cụ thể, chúng tôi sẽ cung cấp thêm dịch vụ phát sinh khác. Trong trường hợp đó, dịch vụ phát sinh thêm sẽ được điều chỉnh bởi một hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp luật độc lập khác giữa SB Law và Quý Khách hàng.