Ưu đãi đối với nhà đầu tư nước ngoài

Theo luật Đầu tư và Nghị định 108/2006/NĐ-CP, ưu đãi đầu tư được cấp cho dự án đầu tư. Do vậy trường hợp doanh nghiệp bị sáp nhập thì dự án của doanh nghiệp bị sáp nhập tiếp tục được hưởng ưu đãi đầu tư đã cấp cho dự án của doanh nghiệp bị sáp nhập[...]

Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài

Luật đầu tư quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài lần đầu tiên đầu tư vào Việt Nam phải có dự án đầu tư. Trường hợp đã thành lập tổ chức kinh tế mà có nhu cầu thực hiện dự án đầu tư tiếp theo thì không phải thành lập tổ chức kinh tế mới. Đây là một quy định rất thông thoáng với khung pháp lý trước đây[...]

Giấy chứng nhận đầu tư

Theo quy định hiện hành, đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nội dung Giấy chứng nhận đầu tư quy định tại Điều 41.2 Nghị Định 108/2006/NĐ-CP, bao gồm cả nội dung đăng ký kinh doanh tại Điều 25 Luật Doanh Nghiệp, trong nội dung này không có quy định riêng về việc ghi thông tin của Tổng giám đốc/ hoặc Giám đốc [...]

Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần doanh nghiệp Việt Nam

Theo quy định tại điều 56 Nghị định 108/2006/N Đ-CP, nhà đầu tư nước ngoài mua lại doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam theo trường 3 hợp[...]

Vốn pháp định của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trước đây quy định “vốn pháp định” của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là mức vốn phải có để thành lập doanh nghiệp được ghi trong điều lệ doanh nghiệp[...]

Các quy định pháp luật về chứng chỉ hành nghề

Khoản 2 Điều 7 của Luật Doanh nghiệp quy định doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định đối với ngành[...]
dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

Hỏi đáp về hoạt động đầu tư nước ngoài của doanh nghiệp

Trường hợp trong cam kết đa phương và song phương có các hạn chế khác nhau đối với nhà đầu tư nước ngoài trong cùng một lĩnh vực thì nhà đầu tư được áp dụng quy định nào khi thực hiện hoạt động đầu tư[...]

Thành lập doanh nghiệp phân phối của nhà đầu tư nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài thuộc các nước, vùng, lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên thành lập doanh nghiệp trong lĩnh vực phân phối tại Việt Nam phải phù hợp với lộ trình đã cam kết theo quy định tại Luật Đầu tư 2005. Nghị định 108/2006/NĐ-CP các văn bản nêu tại câu 12 trên đây và các văn bản có liên quan. [...]

Hoạt động đầu tư mua lại khách sạn, nhà hàng để kinh doanh

Theo khoản 1, Điều 4, Luật kinh doanh bất động sản thì hoạt động kinh doanh bất động sản bao gồm kinh doanh dịch vụ bất động sản và kinh doanh bất động sản[...]

Điều kiện kinh doanh đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Theo Luật Doanh nghiệp, đối với ngành, nghề mà pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan quy định phải có điều kiện thì doanh nghiệp phải chỉ được kinh doanh ngành, nghề đó khi có đủ điều kiện theo quy định (khoản 2, Điều 7). [...]

Căn cứ pháp lý để xác định lĩnh vực cấm đầu tư và ngành, nghề cấm kinh doanh

Theo pháp luật hiện hành, căn cứ pháp lý để xác định lĩnh vực cấm đầu tư và ngành, nghề cấm kinh doanh theo quy định sau[...]

Lĩnh vực cấm đầu tư

Theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư [...]