Thông tư mới của Bộ Tài chính: Tiếp tục duy trì ưu đãi thuế đối với hoạt động đầu tư nước ngoài

325

Cụ thể, hàng hóa xuất khẩu (XK) dưới hình thức tạm xuất, tái nhập để thực hiện dự án đầu tư tại nước ngoài, khi XK thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định của pháp luật; nếu tái nhập tiếp tục không phải nộp thuế nhập khẩu (NK) và được xét hoàn lại số thuế XK đã nộp, tương ứng với số hàng hóa thực tế đã tái NK.

Đây là quy định tại Thông tư số 11/2010/TT-BTC hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài và được tiếp tục duy trì trong Thông tư mới thay thế Thông tư này- Thông tư sô 104/2011/TT-BTC.

Thông tư này được ban hành ngày 12 tháng 07 năm 2011 và có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng 08 năm 2011. Thông tư duy trì các ưu đãi thuế đối với hoạt động đầu tư nước ngoài và sửa đổi một số nội dung quan trọng trong Thông tư số 11/2010/TT-BTC. Tiêu biểu như quy định về thủ tục kê khai và nộp thuế đối với khoản thu nhập từ dự án đầu tư nước ngoài đặc biệt là yêu cầu đối với hồ sơ đính kèm khi kê khai và quyết toán thuế của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài,…

Để tìm hiểu chi tiết Thông tư số 104/2011/TT-BTC, Quý khách có thể truy cập theo đường  link sau