Khi nào thì phân chia di sản cho hàng thừa kế thứ ba

283

Thưa Luật sư!

Luật sư cho tôi hỏi: Tôi là cháu ruột duy nhất của ông Thành, gọi ông bằng bác. Ông Thành mất khi 78 tuổi, không có vợ con, bố mẹ, anh em ruột đều đã mất hết. Tôi không biết di sản ông Thành sẽ do ai thừa hưởng?

Luật sư trả lời:

Bạn là cháu ruột duy nhất của ông Thành, gọi ông bằng bác. Xét thấy ở tình huống của bạn không có người thuộc hàng thừa kế thứ nhất và thứ hai mà chỉ có bạn là người thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ ba. Căn cứ vào điểm c, khoản 1 Điều 676 BLDS 2014

“1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại”

Vậy bạn sẽ là người thừa hưởng di sản của ông Thành để lại theo đúng quy định của pháp luật.