Đối tượng thuộc hàng thừa kế thứ hai.

440

Thưa Luật sư! Mong Luật sư trả lời giúp tôi tình huống như sau: Anh Nam là cháu nội của ông Hào, sống với ông từ nhỏ. Nhưng khi ông Hào mất, gia đình tiến hành phân chia di sản của ông thì Tòa án xác định anh Nam không thuộc diện được chia vì anh thuộc hàng thừa kế thứ hai. Anh chưa rõ là theo quy định của pháp luật thì những đối tượng nào sẽ thuộc hàng thừa kế thứ hai?

Trả lời: Xin được trả lời tình huống của bạn như sau: Theo quy định của pháp luật, Căn cứ vào điểm b, khoản 1, Điều 676 BLDS 2014

“ 1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;”

Như vậy, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại sẽ là hàng thừa kế thứ hai theo quy định của pháp luật. Thứ tự hàng thừa kế khi chia di sản sẽ bắt đầu từ hàng thừa kế thứ nhất bao gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết. Nếu như không có hàng thừa kế thứ nhất thì hàng thừa kế thứ hai mới được nhận khối di sản do người chết để lại. Trong trường hợp của bạn có hàng thừa kế thứ nhất, nên Nam thuộc hàng thừa kế thứ hai sẽ không thuộc diện được phân chia di sản.