Hồ sơ đăng ký đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC gồm những gì?

199

Câu hỏi: Hiện nay công ty chúng tôi đang làm trong lĩnh vực công nghệ, chúng tôi muốn kí hợp đồng hợp tác kinh doanh với một doanh nghiệp trong nước khác (Hợp đồng BCC). Xin hỏi tôi phải chuẩn bị những gì trong hồ sơ đăng kí đầu tư?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Để hợp tác đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC, trước tiên công ty bạn cần tuân thủ theo các quy định của pháp luật về nội dung và hình thức hợp đồng.

Điều 29 Luật Đầu tư năm 2014 quy định về nội dung hợp đồng BCC như sau:

“1. Hợp đồng BCC gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ, người đại diện có thẩm quyền của các bên tham gia hợp đồng; địa chỉ giao dịch hoặc địa chỉ nơi thực hiện dự án;

b) Mục tiêu và phạm vi hoạt động đầu tư kinh doanh;

c) Đóng góp của các bên tham gia hợp đồng và phân chia kết quả đầu tư kinh doanh giữa các bên;

d) Tiến độ và thời hạn thực hiện hợp đồng;

đ) Quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng;

e) Sửa đổi, chuyển nhượng, chấm dứt hợp đồng;

g) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, phương thức giải quyết tranh chấp.

2. Trong quá trình thực hiện hợp đồng BCC, các bên tham gia hợp đồng được thỏa thuận sử dụng tài sản hình thành từ việc hợp tác kinh doanh để thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

3. Các bên tham gia hợp đồng BCC có quyền thỏa thuận những nội dung khác không trái với quy định của pháp luật”.

Theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 36 Luật Đầu tư năm 2014 quy định:

“2. Các trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

a) Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước; …”.

Do dự án mà bạn ký kết là với một công ty trong nước nên đây được xem là dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước. Do đó công ty bạn không cần thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tuy nhiên bạn cần phải xem xem dự án của công ty mình có thuộc diện phải xin quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại Điều 30, 31, 32 Luật Đầu tư 2014 hay không. Nếu có thì bạn cần chuẩn bị hồ sơ dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.