Chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu (li-xăng nhãn hiệu):

414

Theo quy định của luật sở hữu trí tuệ, chủ sở hữu nhãn hiệu có thể tiến hành chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu ( li-xăng nhãn hiệu) cho bên thứ 3.

SBLAW cung cấp dịch vụ pháp lý Chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu (li-xăng nhãn hiệu):

1.Lưu ý về li-xăng nhãn hiệu tại Việt Nam:

– Sau khi li-xăng nhãn hiệu, chủ sở hữu nhãn hiệu vẫn còn quyền sở hữu đối với nhãn hiệu, chỉ có phép bên thứ 3 quyền sử dụng

– Chủ sở hữu nhãn hiệu (bên giao li-xăng) vẫn được tiếp quyền sử dụng hoặc được chuyển quyền sử dụng cho bên thứ 3 (trừ trường hợp li-xăng độc quyền)

– Quyền của bên được li-xăng: được sử dụng nhãn hiệu của chủ sở hữu (bên giao li-xăng) để gắn lên sản phẩm, dịch vụ hoặc là sử dụng trong quá trình kinh doanh, trong một khoảng thời gian nhất định và trên một vùng lãnh thổ nhất định.

– Phí li-xăng nhãn hiệu: bên được li-xăng phải trả một khoản phí cho chủ sở hữu nhãn hiệu (bên giao li-xăng) theo thỏa thuận giữa các bên và tuân theo quy định của pháp luật hiện hành về sở hữu trí tuệ và thuế.

– Hiệu lực của hợp đồng li-xăng nhãn hiệu: hiệu lực theo thoả thuận giữa các bên nhưng chỉ có giá trị pháp lý đối với bên thứ ba khi đã được đăng ký tại Cục sở hữu trí tuệ và sẽ mặc nhiên bị chấm dứt hiệu lực nếu quyền sở hữu đối với nhãn hiệu của bên giao bị chấm dứt.

2. Hồ sơ tiến hành dịch vụ li-xăng nhãn hiệu:

– Tờ khai (theo hướng dẫn)

– Hợp đồng chuyển quyền sử dụng (SBLAW có thể tham gia đàm phán và soạn thảo)

– Giấy ủy quyền (theo mẫu SBLAW)

– Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (bản gốc)