Chi phí mà người nộp đơn cần phải nộp khi đăng ký sáng chế

223

Để đăng ký sáng chế, người nộp đơn phải nộp các khoản phí và lệ phí quy định (tại thông tư số 22/2009/TT – BTC ngày 20/02/2009 của Bộ tài chính) và phí dịch vụ sở hữu công nghiệp (nếu có) bao gồm các khoản sau:

– Lệ phí nộp đơn:

– Lệ phí công bố đơn:

– Lệ phí thẩm định nội dung:

– Lệ phí công bố đơn độc quyền sáng chế/ giả pháp hữu ích như lệ phí công bố đơn.

– Lệ phí đăng bạ văn bằng bảo hộ:

– Lệ phí duy trì hiệu lực Bằng độc quyền sáng chế/bằng độc quyền giải pháp hữu ích.

Lệ phí duy trì hiệu lực đựơc nộp theo năm với một mức tăng dần.