Tư vấn luật thương mại liên quan tới hoạt động bảo hành

171
Bảo hành hàng hóa, dịch vụ

SBLaw cung cấp dịch vụ pháp lý liên quan tới hoạt động bảo hành hàng hóa, dịch vụ pháp lý của chúng tôi bao gồm:

  • Tư vấn về thời hạn bảo hành theo hợp đồng và theo quy định của luật
  • Hướng dẫn lựa chọn phương thức bảo hành phù hợp với thực tế.
  • Tư vấn các trường hợp được bảo hành theo luật thương mại và theo hợp đồng giữa các bên.
  • Tư vấn cách thức loại bỏ trách nhiệm pháp lý trong bảo hành của thương nhân khi cung cấp hàng hóa và dịch vụ giữa các bên.