Trách nhiệm của cổ đông sáng lập trong trường hợp vi phạm pháp luật

220

Câu hỏi: Trong trường hợp đồng sáng lập đem bán tài sản của công ty thì chế tài xử phạt như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 80 Luật doanh nghiệp 2005.

Cổ đông phổ thông phải chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh công ty dưới mọi hình thức để thực hiện một trong các hành vi sau đây:

a) Vi phạm pháp luật;

b) Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

c) Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước nguy cơ tài chính có thể xảy ra đối với công ty.

Như vậy, nếu đồng sáng lập bán tài sản của công ty dưới danh nghĩa của công ty thuộc các trường hợp trên thì sẽ phải chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật.