Thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả tác phẩm mỹ thuật ứng dụng

533
Thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả tác phẩm mỹ thuật ứng dụng

Thủ tục đăng ký bảo hộ tác phẩm mỹ thuật ứng dụng bao gồm:

a)     Tờ khai đăng ký bản quyền tác giả đối với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng

b)    Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền

c)     Biên bản cam đoan của tác giả

d)    Biên bản giao việc trong trường hợp tác phẩm mỹ thuật ứng dụng tạo ra trên cơ sở giao việc

e)     Giấy uỷ quyền nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền

f)      Tác phẩm cần đăng ký (2 bản) và giải trình về tác phẩm (2 bản)