Quyền để lại thừa kế

367

Hỏi:

Bà ngoại tôi có 5 người con, 4 gái và 1 trai. Con cả của bà tôi là con trai nhưng vì nhiều lý do bà không muốn để lại tài sản cho bác mà muốn thừa kế lại cho 4 cô con gái, nhưng bác trai không chịu, vậy gia đình nhà tôi cần làm gì?

Trả lời:

Theo quy định tại điều 648 Bộ luật dân sự thì quyền của người lập di chúc được quy định như sau:

Điều 648.Quyền của người lập di chúc

Người lập di chúc có các quyền sau đây:

1. Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế;

2. Phân định phần di sản cho từng người thừa kế;

3. Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng;

4. Giao nghĩa vụ cho người thừa kế;

5. Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.

Theo đó, người để lại di sản – bà của bạn có toàn quyền trong việc để lại di sản và di chúc, có quyền quyết định ai là người có quyền hay không có quyền hưởng thừa kế.

Tuy nhiên, theo quy định tại điều 669 Bộ luật dân sự thì có trường hợp dù không được  hưởng di sản thừa kế  theo di chúc thì họ vẫn có quyền được hưởng di sản, cụ thể:

Điều 669. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó, trừ khi họ là những người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 642 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 643 của Bộ luật này:

1. Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

2. Con đã thành niên mà không có khả năng lao động.

Như vậy, nếu bác của bạn là người không có khả năng lao động theo quy định của khoản 2 điều 669 BLDS thì Bác bạn vẫn có quyền hưởng di sản của bà bạn để lại dù bà bạn có muốn hay không.

Còn trong trường hợp, bác bạn là người hoàn toàn khỏe mạnh, có khả năng lao động, có thu nhập từ lao động của mình thì bà của bạn hoàn toàn  có thể để lại di chúc mà không cho bác bạn hưởng thừa kế, di chúc đó hoàn toàn hợp pháp và bác bạn không có quyền quyết định