Giao dịch bảo đảm bằng tài sản- Một hình thức giao dịch mới

285

Giao dịch bảo đảm được điều chỉnh bởi Nghị định số 8020/VBHN-BTP. Nghị định được ban hành ngày 10 tháng 12 năm 2013.

Sao Nghị định này được ban hành bởi Bộ Tư pháp?

Giao dịch bảo đảm là một hình thức giao dịch mới, theo đó, cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm ghi vào Sổ đăng lý bảo đảm hoặc nhập vào cơ sở dữ liệu về giao dịch bảo đảm việc bên bảo đảm dùng tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên nhận bảo đảm.

Theo đó, giao dịch bảo đảm không phải đăng ký, trừ một số trường hợp sau:

1) Thế chấp quyền sử dụng đất;

2) Thế chấp rừng sản xuất là rừng trồng;

3) Cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay;

4) Thế chấp tàu biển;

5) Các trường hợp khác, nếu pháp luật có quy định.

Nghị định cũng quy định cụ thể về thời điểm đăng ký giao dịch bảo đảm đối với các loại tài sản khác nhau. Cụ thể:

1) Nếu tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thì thời điểm đăng ký giao dịch bảo đảm là thời điểm cơ quan đăng ký nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ;

2) Nếu tài sản bảo đảm là tàu bay, tàu biển thì thời điểm đăng ký giao dịch bảo đảm là thời điểm thông tin về giao dịch bảo đảm được ghi vào Sổ đăng bạ tàu bay, Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam;

3) Trong các trường hợp còn lại, thời điểm đăng ký giao dịch bảo đảm là thời điểm nội dung của đơn yêu cầu đăng ký được nhập vào Cơ sở dữ liệu về giao dịch bảo đảm.

Cũng theo Nghị định, cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm có quyền từ chối đăng ký trong các trường hợp sau:

a) Không thuộc thẩm quyền đăng ký;

b) Hồ sơ đăng ký không hợp lệ;

c) Người yêu cầu đăng ký không nộp lệ phí đăng ký hoặc không thanh toán lệ phí  đúng thời hạn;

d) Yêu cầu đăng ký thay đổi, đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm, sửa chữa sai sót trong trường hợp đã xóa đăng ký giaodịch bảo đảm;

đ) Khi phát hiện thông tin trong hồ sơ đăng ký không phù hợp với thông tin được lưu giữ tại cơ quan đăng ký;

e) Khi phát hiện thông tin trong hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển, quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất không  đúng sự thật hoặc có giấy tờ giả mạo.

Để tìm hiểu chi tiết Nghị định số 8020/VBHN-BTP, Quý khách có thể truy cập theo đường link sau