Điều kiện được miễn thuế TNDN 2 năm

175

Nếu thực tế doanh nghiệp đáp ứng được các điều kiện ưu đãi về số lượng lao động theo quy định tại Nghị định 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 và Nghị định số 152/2004/NĐ-CP ngày 06/08/2004 của Chính phủ thì Công ty được miễn thuế TNDN 02 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế. Ngoài ra, theo theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ, doanh nghiệp này còn được giảm 50% số thuế phải nộp trong 03 năm tiếp theo.

Nếu doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện về sử dụng lao động bao gồm cơ sở sản xuất mới thành lập cũng không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập .

Đây là nội dung công văn số 954/TCT-CS ngày 24 tháng 03 năm 2014, Tổng Cục thuế trả lời công văn của Cục thuế thành phố Hà Nội về chính sách thuế TNDN.

Để tìm hiểu chi tiết công văn số 954/TCT-CS, Quý khách có thể truy cập theo đường link sau