Lựa chọn luật áp dụng khi đã xảy ra tranh chấp

169

Câu hỏi: Luật Việt Nam và luật quốc tế về sản phẩm có sự khác nhau, vậy nếu có sự tranh chấp về sản phẩm, chúng ta nên tuân thủ theo bộ luật nào cho phù hợp? Tôi có thể liên hệ với các công ty Luật nào hiện nay ở VN để hỗ trợ những vấn đề liên quan đến luật quốc tế?

Trả lời:

Khi có tranh chấp về tiêu chuẩn sản phẩm, bạn cần phải xem xét hợp đồng thương mại giữa các bên. Nếu trong hợp đồng, hai bên thống nhất sử dụng bộ tiêu chuẩn sản phẩm nào thì sẽ áp dụng bộ tiêu chuẩn đó để làm căn cứ xác định chất lượng sản phẩm.

Trong trường hợp hai bên chưa thỏa thuận thì có thể thỏa thuận lại về tiêu chuẩn sản phẩm.

Nếu hai bên không thể thỏa thuận được và cần đến phương thức xét xử là Tòa án thì Tòa án sẽ áp dụng các nguyên tắc trong tư pháp quốc tế để xác định luật áp dụng.

Nếu hai bên chọn phương thức Trọng tài thương mại thì cả hai phải xây dựng một thỏa thuận trọng tài có hiệu lực pháp luật. Các bên có thể thỏa thuận bộ tiêu chuẩn sản phẩm hoặc Trọng tài sẽ được quyền  lựa chọn.