Video: Áp dụng luật khi chưa có văn bản hướng dẫn

189

Luật doanh nghiệp và luật đầu tư đã phát sinh hiệu lực nhưng chưa có Nghị định hướng dẫn, điều này đang gây khó khăn cho cơ quan quản lý và doanh nghiệp khi tiến hành các thủ tục, đặc biệt là thủ tục đầu tư nước ngoài.
Luật sư SBLAW cùng các chuyên gia pháp lý sẽ cùng nêu ra nguyên nhân và hệ quả trong chương trình luật sư doanh nghiệp dưới đây: