Tư vấn về sử dụng chữ ký điện tử cho công ty khi tiến hành các giao dịch

416

Câu hỏi: Công ty tôi là công ty cổ phần, có trụ sở ở Hà Nội. Công ty tôi có nhiều loại biên bản khi giao dịch với khách hàng cần xác nhận, do đó mỗi nội dung thường có một loại biên bản để khách hàng ký xác nhận. Tuy nhiên tôi được biết hiện nay việc áp dụng chữ ký trên thiết bị điện tử đang được sử dụng rộng rãi do đó tôi muốn hỏi một số nội dung như sau:

1. Công ty tôi có thể áp dụng hình thức ký bằng bút điện tử hoặc một thiết bị khác tương đương vào máy tính bảng cảm ứng để xác nhận các công việc của Công ty tôi đã thực hiện với khách hàng hay không?

2. Nếu xảy ra tranh chấp thì các loại biên bản nêu trên có thể đưa ra làm chứng cứ hoặc cơ sở pháp lý để giải quyết các vấn đề tại tòa án hay không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Công ty của bạn có thể tiến hành ký chữ bằng chữ ký điện tử để thực hiện việc xác nhận công việc của công ty bạn với khách hàng.

Căn cứ tại Điều 24 Luật Giao dịch điện tử năm 2005 quy định:

“1. Trong trường hợp pháp luật quy định văn bản cần có chữ ký thì yêu cầu đó đối với một thông điệp dữ liệu được xem là đáp ứng nếu chữ ký điện tử được sử dụng để ký thông điệp dữ liệu đó đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Phương pháp tạo chữ ký điện tử cho phép xác minh được người ký và chứng tỏ được sự chấp thuận của người ký đối với nội dung thông điệp dữ liệu;

b) Phương pháp đó là đủ tin cậy và phù hợp với mục đích mà theo đó thông điệp dữ liệu được tạo ra và gửi đi.

2. Trong trường hợp pháp luật quy định văn bản cần được đóng dấu của cơ quan, tổ chức thì yêu cầu đó đối với một thông điệp dữ liệu được xem là đáp ứng nếu thông điệp dữ liệu đó được ký bởi chữ ký điện tử của cơ quan, tổ chức đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 22 của Luật này và chữ ký điện tử đó có chứng thực.

3. Chính phủ quy định cụ thể việc quản lý và sử dụng chữ ký điện tử của cơ quan, tổ chức”.

Như vậy, việc xác nhận các công việc của công ty bạn bằng chữ kỹ điện tử đáp ứng các điều kiện trên sẽ có giá trị pháp lý và các loại biên bản được ký bằng chữ ký điện tử nêu trên có thể đưa ra làm chứng cứ hoặc cơ sở pháp lý để giải quyết các vấn đề tại tòa án.