Tư vấn luật thương mại liên quan tới họat động cung ứng dịch vụ

225
Dịch vụ pháp lý cung ứng dịch vụ của Luật sư SBLaw

SBLaw cung cấp dịch vụ pháp lý liên quan tới hoạt động cung ứng dịch vụ, dịch vụ pháp lý của chúng tôi bao gồm:

  • Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng cung ứng dịch vụ
  • Tư vấn và soạn thảo hơp đồng cho từng loại dịch vụ tương ứng
  • Tư vấn về hiệu lực của hợp đồng cung ứng dịch vụ, điều kiện vô hiệu của hợp đồng nếu có.
  • Tư vấn về việc chậm thực hiện nghĩa vụ và điều khoản phạt vi phạm hợp đồng
  • Tư vấn về điều kiện đơn phương chấm dứt hợp đồng và trách nhiệm pháp lý.
  • Cử luật sư tham gia đám phán, giao kết hợp đồng
  • Soạn thảo hợp đồng cung ứng dịch vụ theo yêu cầu của doanh nghiệp và doanh nhân.
  • Phân tích và đưa ra ý kiến pháp lý liên quan tới rủi ro pháp lý của hợp đồng
  • Tư vấn về việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng
  • Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng.