MẪU VĂN BẢN THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

229
mẫu hồ sơ đầu ra nước ngoài

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài kèm theo Thông tư 03/2018/TT-BKHDT ngày 17/10/2018.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2018.

Hồ sơ đầu tư ra nước ngoài bao gồm các loại giấy tờ sau:

Mẫu số 1: Bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018)
(Áp dụng cho tất cả hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài quy định tại Điều 55 và Điều 59 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

(Các) nhà đầu tư đăng ký đầu tư ra nước ngoài với nội dung như sau:

 1. NHÀ ĐẦU TƯ
 2. Tên và thông tin của nhà đầu tư Việt Nam thứ nhất:…
 3. Tên và thông tin về nhà đầu tư Việt Nam tiếp theo (nếu có):

[Cách ghi theo hướng dẫn tại Điều 3 Thông tư này]

Đăng ký đầu tư ra nước ngoài theo hình thức: …

[nhà đầu tư lựa chọn hình thức đầu tư quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư 2014]

Ngoài ra, dự án có sự tham gia của đối tác nước ngoài (nếu có): …

[ghi tên đối tác nước ngoài trong trường hợp đầu tư theo các hình thức tại Điểm a, b, đ, Khoản 1, Điều 52 Luật Đầu tư 2014. Cách ghi: Đối với cá nhân: Ghi tên, quốc tịch, ID cá nhân hoặc tương đương, địa chỉ; Đối với pháp nhân: tên, nơi thành lập pháp nhân, số đăng ký pháp nhân hoặc tương đương, địa chỉ trụ sở; Đối với các tổ chức khác: ghi các thông tin tương tự pháp nhân]

 1. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI
 2. Tên dự án: …

[Cách ghi:

– Nếu đầu tư theo hình thức tại Điểm a, Khoản 1, Điều 52 Luật Đầu tư 2014: Ghi như sau: Dự án thành lập/tham gia thành lập công ty/chi nhánh của công ty…/(các hình thức tổ chức kinh tế khác) tại (tên nước)

– Nếu đầu tư theo hình thức tại Điểm b, Khoản 1, Điều 52 Luật Đầu tư 2014: Ghi theo tên hợp đồng BCC

– Nếu đầu tư theo hình thức tại Điểm c, Khoản 1, Điều 52 Luật Đầu tư 2014: Ghi như sau: Dự án mua lại phần vốn góp/góp thêm vốn/mua cổ phần/…của (tên tổ chức kinh tế ớ nước ngoài) tại (tên nước)

– Nếu đầu tư theo hình thức tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 52 Luật Đầu tư 2014: Nhà đầu tư tự ghi tên dự án của mình]

Tên tổ chức kinh tế thành lập ở nước ngoài: …

[bắt buộc ghi rõ nếu đầu tư theo hình thức tại Điểm a và c, Khoản 1, Điều 52 Luật Đầu tư 2014]

Tên giao dịch (nếu có): …

 1. Địa chỉ trụ sở: …

Địa điểm thực hiện hoạt động đầu tư: …

[ghi địa chỉ ở nước ngoài, tên địa phương, nước vùng lãnh thổ. Địa chỉ được ghi kèm bằng tiếng Anh (nếu có)]

 1. Mục tiêu hoạt động: …

[ghi cụ thể các hoạt động sản xuất hoặc dịch vụ thực hiện]

Quy mô dự án (nếu có): …

[công suất, diện tích, khả năng cung ứng dịch vụ, khối lượng thương mại, doanh thu dự kiến…]

 1. Vốn đầu tư ra nước ngoài:

4.1. Tổng vốn đầu tư của dự án tại nước ngoài là … (bằng số và bằng chữ) đồng ngoại tệ dùng để đầu tư.

Vốn đầu tư ra nước ngoài của (các) nhà đầu tư Việt Nam là …(bằng số và bằng chữ) đồng ngoại tệ dùng để đầu tư, tương đương …(bằng số và bằng chữ) đồng Việt Nam, tương đương …(bằng số và bằng chữ) đô la Mỹ.

4.2. Hình thức vốn góp:

Hình thức vốn Tên nhà đầu tư VN 1

(ngoại tệ)

Tên nhà đầu tư VN2

(ngoại tệ)

Tổng số (ngoại tệ) Tỉ giá Tương đương Đồng VN (VNĐ)
1. Tiền mặt (1) (2) (3)=(1)+(2)+…. (4) (5)=(3) x (4)
2. Máy móc, thiết bị, hàng hóa
3. Tài sản khác

[ghi rõ]

Tổng cộng (1+2+3)

4.3. Nguồn vốn góp:

[Từng nhà đầu tư Việt Nam giải trình về nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài như sau]

(Tên nhà đầu tư) sử dụng nguồn vốn như sau:

– Vốn chủ sở hữu: …

– Vốn vay: …

Dự kiến nguồn vay: Vay của tổ chức tín dụng (trong và ngoài nước)…, giá trị, thời hạn, lãi suất.

[đối với dự án sử dụng vốn nhà nước để đầu tư ra nước ngoài: Nếu sự phù hợp với quy định về quản lý và sử dụng vốn nhà nước.

(Tên nhà đầu tư) cam kết về tính hợp pháp của nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài và cam kết tự chịu trách nhiệm về hiệu quả của dự án.

4.4. Nhu cầu sử dụng vốn:

Vốn đầu tư Đồng ngoại tệ dùng để đầu tư Tương đương Đồng Việt Nam
– Vốn cố định
Trong đó (ghi các hạng mục dự kiến sử dụng vốn thực tế của dự án):
(Ví dụ) Xây dựng công trình nhà xưởng, kho bãi
(Ví dụ) Máy móc, thiết bị
(Ví dụ) Trang thiết bị văn phòng
(Ví dụ) Các tài sản cố định khác
+ …
– Vốn lưu động
Tổng cộng

4.5. Tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài dự kiến kể từ ngày hoàn thành đăng ký giao dịch ngoại hối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

[Từng nhà đầu tư Việt Nam dự kiến thời gian chuyển vốn ra nước ngoài]

 1. Tiến độ thực hiện hoạt động đầu tư dự kiến kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài:

– Hoàn thành thủ tục đầu tư tại nước ngoài: Tháng thứ …

– Đi vào hoạt động: Tháng thứ …

 1. Kiến nghị của nhà đầu tư (nếu có): …

III. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT

 1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính trung thực của nội dung hồ sơ và hiệu quả đầu tư của dự án;
 2. Chịu trách nhiệm về thẩm quyền, hình thức, giá trị pháp lý của quyết định đầu tư ra nước ngoài nộp trong hồ sơ;
 3. Chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam, quy định của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài và quy định pháp luật của …(tên quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư).
 4. HỒ SƠ KÈM THEO

Các văn bản (theo quy định tại Điều 55 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 và Điều 9 Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài đối với trường hợp dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương của Quốc hội. Thủ tướng Chính phủ; hoặc Điều 59 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 và Điều 14 Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài đối với các trường hợp còn lại);

– ………………………

– ………………………

Làm tại …. ngày … tháng … năm …
Tên nhà đầu tư
Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có)

Mẫu số 2: Văn bản cam kết thu xếp ngoại tệ của tổ chức tín dụng.

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018)
(Văn bản cam kết tự thu xếp ngoại tệ theo quy định tại Khoản 3 Điều 58 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

VĂN BẢN CAM KẾT THU XẾP NGOẠI TỆ CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Theo đề nghị của nhà đầu tư … (ghi rõ tên nhà đầu tư) tại văn bản số… ngày… tháng… năm…, tổ chức tín dụng … (ghi rõ tên tổ chức tín dụng được phép) cam kết bán cho nhà đầu tư (trường hợp bán ngoại tệ) và/hoặc cam kết cho nhà đầu tư … (ghi rõ tên nhà đầu tư) vay (trường hợp cho vay ngoại tệ) số lượng ngoại tệ… (ghi rõ bằng số và bằng chữ) đô la Mỹ (hoặc ngoại tệ khác) để thực hiện dự án …(ghi rõ tên dự án, tên tổ chức kinh tế ở nước ngoài) tại … (ghi tên quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư) trong trường hợp nhà đầu tư … (ghi rõ tên nhà đầu tư) đáp ứng các điều kiện mua hoặc vay ngoại tệ theo quy định của pháp luật.

Làm tại …., ngày … tháng … năm …
Đại diện có thẩm quyền của tổ chức tín dụng được phép
(ghi rõ họ tên và chức danh, ký, đóng dấu,)

 

 

Mẫu số 3: Công văn xin xác nhận thuế.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

 

………………, ngày …… tháng …… năm ……

 

Kính gửi:        CHI CỤC THUẾ QUẬN/HUYỆN…………….

Về việc:           Xin xác nhận về tình trạng nộp thuế của cá nhân 

Tôi,

Họ tên:…………………………………………………………

Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu:……………………………. do …………………………………. cấp ngày………………………..

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………………

Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………

Hiện tại, tôi đang có kế hoạch thực hiện dự án đầu tư kinh doanh tại…………………………. Theo quy định của pháp luật về đầu tư, tôi cần nộp hồ sơ đăng ký cho dự án đầu tư tới cơ quan cấp phép trước khi tiến hành đầu tư. Theo quy định và hướng dẫn tại: khoản 5 Điều 58 Luật Đầu tư năm 2014, trong hồ sơ đăng ký đầu tư, tôi cần phải cung cấp văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

Do đó, bằng văn bản này, tôi kính đề nghị Quý Cơ quan cung cấp văn bản xác nhận về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của tôi.

Kính mong nhận được sự hợp tác và giúp đỡ từ Quý Cơ quan.

Xin chân thành cảm ơn,

Trân trọng.

                                                                                                              NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

 

Mẫu số 4: Thông báo về việc xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của Công ty/cá nhân:

(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018)
(Văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư theo quy định tại Khoản 3 Điều 58 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13)

 

TÊN CƠ QUAN THUẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: …………. Địa danh, ngày  tháng  năm 

 

THÔNG BÁO

V/v xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của Công ty/Cá nhân …

Căn cứ đề nghị của Công ty/Cá nhân … tại văn bản số … ngày … tháng … năm …;

Căn cứ số liệu về nghĩa vụ thuế của Công ty/Cá nhân … do … (ghi tên cơ quan thuế) theo dõi, quản lý;

… (ghi tên cơ quan thuế) xác nhận Công ty/Cá nhân … đã hoàn thành nghĩa vụ thuế (không còn nợ đọng thuế quá hạn) theo kê khai đến ngày… tháng… năm …

… (ghi tên cơ quan thuế) thông báo để Công ty/Cá nhân … được biết./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu…
LÃNH ĐẠO CÓ THẨM QUYỀN CỦA CƠ QUAN THUẾ
(ghi rõ họ tên và chức danh, ký, đóng dấu)

 

 

 

 

 

Mẫu số 5: Giấy ủy quyền.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

GIẤY UỶ QUYỀN

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2018, tại Hà Nội, Việt Nam,

Chúng tôi, những người có thông tin sau đây,

 1. Nhà đầu tư thứ 1
 2. Nhà đầu tư thứ 2

Bằng văn bản này uỷ quyền cho :

Họ tên: ………………………………..…………………………………………………………….

CMND số: ………………………………………………………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………………………………………

Với nội dung ủy quyền như sau:

 • Soạn thảo các giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc đề nghị cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Đầu tư ra nước ngoài cho dự án thành lập Công ty tại Singapore cho những người ủy quyền có tên nêu trên;
 • Nộp các hồ sơ cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Theo dõi quá trình thẩm định các hồ sơ.
 • Sửa đổi, bổ sung, giải trình các hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).
 • Nhận Giấy Chứng nhận Đăng ký Đầu tư ra nước ngoài từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thời hạn uỷ quyền: Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ tự động chấm dứt hiệu lực khi các công việc nêu trên đã được hoàn thành hoặc hai bên có thỏa thuận chấm dứt.

Giấy ủy quyền này được lập thành 12 bản gốc có giá trị pháp lý ngang nhau. Mỗi bên giữ 01 bản gốc để theo dõi và thực hiện. 02 bản gốc được gửi cho các bên liên quan khi Bên nhận ủy quyền thực hiện phạm vi ủy quyền.

BÊN ỦY QUYỀN

 

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN