Chuyển nhượng dự án đầu tư hay chuyển giao dự án đầu tư?

307

Câu hỏi: Chủ tịch HĐQT công ty X thành lập một công ty TNHH MTV Y để thực hiện dự án với chủ sở hữu là cá nhân ông ấy. Tuy nhiên trong quá trình xúc tiến dự án, các công văn, hồ sơ, thủ tục được mang tên công ty X, bộ phận tư vấn cho rằng công ty Y là công ty thành viên của công ty X và ra quyết định chuyển giao dự án từ công ty X sang công ty Y, tôi nghĩ điều này không đúng mà phải có hợp đồng chuyển nhượng dự án. Xin hỏi tôi hiểu như vậy có đúng không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 152 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

“- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;

– Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;

– Tổ chức việc thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị;

– Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;

– Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng quản trị;

– Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty”.

Pháp luật hiện hành không cấm việc chủ tịch Hội đồng quản trị thành lập công ty khác nên trong trường hợp nàychủ tịch Hội đồng quản trị có quyền thành lập công ty khác do mình là chủ sở hữu. Do đó, công ty mới do chủ tịch Hội đồng quản trị công ty thành lập do ông là chủ sở hữu là độc lập với công ty mà ông làm chủ tịch Hội đồng quản trị. Tuy nhiên trong quá trình xúc tiến dự án, các công văn, hồ sơ, thủ tục được mang tên công ty X, bộ phận tư vấn cho rằng công ty Y là công ty thành viên của công ty X và ra quyết định chuyển giao dự án từ công ty X sang công ty Y như vậy là sai. Vì 2 công ty này hoàn toàn độc lập có tư cách pháp nhân riêng nên không thể cho rằng công ty Y là công ty thành viên của công ty X. Do đó việc chuyển nhượng dự án đầu tư phải được thực hiện theo hợp đồng chuyển nhượng sự án.

* Điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư theo quy định tại Điều 45 Luật đầu tư 2014 như sau:

“+ Không thuộc một trong các trường hợp bị chấm dứt hoạt động theo quy định tại khoản 1 Điều 48 của Luật này;

+ Đáp ứng điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án thuộc ngành, nghề đầu tư có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài;

+ Tuân thủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về kinh doanh bất động sản trong trường hợp chuyển nhượng dự án gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

+ Điều kiện quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc theo quy định khác của pháp luật có liên quan (nếu có).

– Trường hợp chuyển nhượng dự án thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật này kèm theo hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư để điều chỉnh nhà đầu tư thực hiện dự án”.

* Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư được thực hiện theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP.