Luật sư tư vấn thay đổi địa điểm thực hiện dự án

447
Vịnh hạ Long

Luật sư SBLaw  tư vấn thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư, công việc của luật sư bao gồm:

Tư vấn về địa chỉ trụ sở, địa điểm thực hiện dự án

 • Tư vấn kê khai thông tin địa chỉ theo luật đầu tư
 • Tư vấn và thẩm tra nơi đặt trụ sở, điểm thực hiện dự án xem có phù hợp với quy hoạch của cơ quan có thẩm quyền không?
 • Tư vấn nơi đặt trụ sở, địa điểm để được hưởng ưu đãi đầu tư theo Luật đầu tư.
 • Tư vấn nơi đặt trụ sở, địa điểm tại nơi chưa có địa chỉ cụ thể.

Hồ sơ tiến hành thay đổi địa điểm thực hiện dự án

 • Tư vấn soạn thảo Bản đề nghị điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án
 • Soạn thảo Biên bản họp về việc thay đổi địa điểm thực hiện dự án của:
  • Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên)
  • Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần)
 • Tư vấn và soạn thảo Quyết định về việc thay đổi địa điểm thực hiện dự án:
  • Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên)
  • Chủ sở hữu công ty (đối với công ty TNHH một thành viên)
  • Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần)
 • Soạn thảo Bản giải trình lý do điều chỉnh và những thay đổi đối với dự án đang triển khai trên thực tế
 • Soạn thảo Bản báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm hiện tại
 • Soạn thảo Bản báo cáo về thương nhân mua hàng nhập khẩu.