Khung pháp lý điều chỉnh hoạt động đầu tư

235

Luật Đầu tư 2005 khẳng định nguyên tắc bình đẳng, đảm bảo quyền chủ động, tự quyết định của nhà đầu tư trong hoạt động đầu tư và từng bước thống nhất điều kiện đầu tư, kinh doanh áp dụng chung đối với doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Bên cạnh đó, để phù hợp với lộ trình đã cam kết trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và phù hợp đặc thù của nhà đầu tư nước ngoài, pháp luật đầu tư quy định một số nội dung áp dụng riêng đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam khác biệt so với dự án đầu tư trong nước, cụ thể về 6 quy định sau:

  1. Về lĩnh vực đầu tư có điều kiện
  2. Về thẩm quyền chấp thuận cấp Giấy chứng  nhận đầu tư
  3. Quy định áp dụng riêng cho nhà đầu tư nước ngoài trong việc lập tổ chức kinh tế
  4. Về thủ tục đầu tư
  5. Về đầu mục hồ sơ dự án đầu tư
  6. Về địa điểm thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh.