Từ 15 tháng 05 năm 2014, cá nhân Việt Nam xuất cảnh bằng hộ chiếu không được phép mang theo vàng miếng

294

Cụ thể, cá nhân Việt Nam xuất cảnh, nhập cảnh bằng hộ chiếu không được phép mang theo vàng miếng, vàng nguyên liệu. Quy định này áp dụng đối với cả cá nhân nước ngoài khi xuất cảnh và nhập cảnh tại Việt Nam. Và chỉ cá nhân nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam được phép mang theo vàng miếng, vàng nguyên liệu nhưng phải làm thủ tục gửi tại kho Hải quan để mang ra khi xuất cảnh hoặc làm thủ tục chuyển ra nước ngoài và phải chịu mọi chi phí liên quan phát sinh.

Tuy nhiên, cá nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài xuất cảnh, nhập cảnh được phép mang theo vàng trang sức, mỹ nghệ, với tổng khối lượng từ 300g trở lên phải khai báo với cơ quan Hải quan.

Đây là quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-NHNN được ban hành ngày 28 tháng 03 năm 2014 của Ngân hàng nhà nước quy  định việc mang vàng của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh. Thông tư bao gồm 6 điều, chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 5 năm 2014 và thay thế Quyết định số 1165/2001/QĐ-NHNN ngày 12/9/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc mang vàng của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh.

Cũng theo Thông tư này, cá nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài khi xuất cảnh, nhập cảnh bằng giấy thông hành biên giới, giấy thông hành nhập xuất cảnh, chứng minh thư biên giới cũng không được mang theo vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ trừ trường hợp đó là vàng trang sức đeo trên người, mỹ nghệ phục vụ nhu cầu trang sức như các loại: nhẫn, dây, vòng, hoa tai, kim cài, các loại trang sức khác và phải khai báo với cơ quan Hải quan nếu tổng khối lượng 300g trở lên.

Thông tư cho phép  cá nhân Việt Nam được phép định cư ở nước ngoài khi xuất cảnh được mang theo vàng (vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ). Cụ thể, với tổng khối lượng vàng từ 300g trở lên đến dưới 01kg phải khai báo với cơ quan Hải quan. Với tổng khối lượng vàng từ 01kg trở lên, ngoài việc phải khai báo với cơ quan Hải quan cá nhân đó cần phải có Giấy phép mang vàng khi xuất cảnh định cư ở nước ngoài của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cá nhân đó cư trú cấp.

Thông tư cũng quy định thủ cấp phép mang vàng khi xuất cảnh định cư ở nước ngoài tại Điều 5.

Để tìm hiểu chi tiết Thông tư số 11/2014/TT-NHNN, Quý khách có thể truy cập theo đường link sau