Tổng Cục thuế hướng dẫn về giá bán và giá mua chứng khoán

271

Tổng Cục thuế quy định về giá bán các loại chứng khoán như sau:

+ Đối với chứng khoán niêm yết và chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết nhưng thực hiện đăng ký giao dịch tại trung tâm giao dịch chứng khoán thì giá bán chứng khoán là giá thực bán chứng khoán (là giá khớp lệnh hoặc giá thỏa thuận) theo thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán, trung tâm giao dịch chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán của các công ty không thuộc các trường hợp nêu trên thì giá bán chứng khoán là giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng chuyển nhượng.

Giá mua chứng khoán được Tổng Cục thuế quy định như sau:

+ Đối với chứng khoán niêm yết hoặc chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết nhưng thực hiện đăng ký giao dịch tại trung tâm giao dịch chứng khoán thì giá mua chứng khoán là giá thực mua chứng khoán (là giá khớp lệnh hoặc giá thỏa thuận) theo thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán, trung tâm giao dịch chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán mua thông qua đấu giá thì giá mua chứng khoán là mức giá ghi trên thông báo kết quả trúng đấu giá cổ phần của tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần và giấy nộp tiền.

+ Đối với chứng khoán không thuộc các trường hợp nêu trên: Giá mua chứng khoán là giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng chuyển nhượng.

Đây là nội dung chính của công văn số 857/TCT-DNL ngày 17 tháng 03 năm 2014 Tổng Cục thuế gửi Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm bưu điện về chính sách thuế đối thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với cổ tức được chia bằng cổ phiếu.

Để tìm hiểu chi tiết công văn số 857/TCT-DNL, Quý khách có thể truy cập theo đường link sau