Thành lập công ty tại Dubai thuộc Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE)

830
Nhận lời mời của Ban biên tập báo Diễn đàn doanh nghiệp, luật sư Nguyễn Thanh Hà chủ tịch SBLAW đx có phần trả lời về Tính chất pháp lý của quy định Khuyến mại 20% trong dịch vụ viễn thông.

SB Law giới thiệu thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài cho dự án thành lập công ty tại Dubai như sau.

1. Quy định đầu tư ra nước ngoài:

Theo quy định của Pháp luật Việt Nam, để được đầu tư ra nước ngoài theo hình thức đầu tư trực tiếp, khách hàng phải phải đáp ứng được các điều kiện sau đây:

–  Có Dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.

–  Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam.

–  Tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng vốn nhà nước trong trường hợp sử dụng vốn nhà nước để đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.

–   Được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

2. Hồ sơ Dự án đầu tư gồm:

–  Bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư;

– Giải trình về dự án đầu tư ra nước ngoài gồm các nội dung sau: mục tiêu đầu tư; địa điểm đầu tư; quy mô vốn đầu tư; nguồn vốn đầu tư; việc sử dụng lao động Việt Nam (nếu có); việc sử dụng nguyên liệu từ Việt Nam (nếu có); tiến độ thực hiện dự án đầu tư.

– Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với đối tác về việc góp vốn đầu tư

– Văn bản xác nhận tính hợp pháp nguồn vốn đầu tư (Xác nhận số dư tài khoản tiền trong ngân hàng ít nhất là bằng hoặc lớn hơn nguồn vốn đầu tư…)

– Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp (Chứng nhận đăng ký kinh doanh, Điều lệ …) và Đối tác hợp tác của doanh nghiệp

* Thời gian đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án có vốn đầu tư dưới 15 tỷ Việt Nam đồng:

– Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Lưu ý: Thời gian nói trên không bao gồm thời gian bổ sung hồ sơ, giải trình hồ sơ theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, do tính chất phức tạp của hồ sơ hoặc do sự thay đổi của chính sách, pháp luật đầu tư của Nhà nước vào thời điểm thực hiện dịch vụ.

3.  Phạm vi công việc của luật sư

Phạm vi dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

Mô tả phạm vi dịch vụ

1.     Chuẩn bị các tài liệu trong hồ sơ đơn :
 
  • Tư vấn các tài liệu cần thiết;
  • Dự thảo các tài liệu trong hồ sơ đơn;
  • Liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền để trao đổi về dự thảo hồ sơ đơn;
  • Điều chỉnh hồ sơ trên cơ sở ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền;
  • Hoàn thiện hồ sơ.

2.     Tục tục cấp phép:

  • Theo dõi quá trình cấp phép tại các cơ quan liên quan;
  • Cập nhật các yêu cầu sửa đổi của cơ quan liên quan, nếu có;
  • Chuẩn bị các tài liệu bổ sung và nộp cho cơ quan cấp phép (nếu cần); và
  • Nhận Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài trên cơ sở ủy quyền của Khách hàng