Quá trình xem xét đơn đăng ký nhãn hiệu

236

–         Trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, người nộp đơn sẽ được Cục sở hữu trí tuệ thông báo kết quả xem xét hình thức đơn dưới hình thức Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ hoặc Quyết định dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ.

Trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, đơn đăng ký nhãn hiệu được công bố trên công báo Cúc sở hữu công nghiệp.

–         Trong thời hạn 9 tháng kể từ ngày đơn được chấp nhận hợp lệ, người nộp đơn sẽ được Cục sở hữu trí tuệ thông báo kết quả xem xét nội dung đơn dưới hình thức thông báo dự định cấp Văn bằng bảo hộ hoặc thông báo dự định từ chối cấp Văn bằng bảo hộ.

Quy trình thẩm tra đơn đăng ký nhãn hiệu:

Quy trình thẩm tra đơn đăng ký nhãn hiệu
Quy trình thẩm tra đơn đăng ký nhãn hiệu