Muốn thành lập thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài phải đáp ứng điều kiện gì?

152

Câu hỏi: Tôi là Anh, ở Hà Nội. Qúy công ty cho tôi hỏi: Hiện bên tôi đang muốn thành lập một trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài. Vậy bên tôi phải đáp ứng những điều kiện gì?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP:

“Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng kiến thức ngoại ngữ, tin học, văn hoá, kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ”.

Do đó, việc thành lập trung tâm Ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài phải tuân thủ các điều kiện của pháp luật về việc thành lập cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài, cụ thể:

Thứ nhất, điều kiện về vốn:

Căn cứ vào Khoản 3 Điều 28 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP:

“Dự án đầu tư thành lập cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn phải có suất đầu tư ít nhất là 20 triệu đồng/học viên (không bao gồm các chi phí sử dụng đất). Tổng số vốn đầu tư ít nhất được tính toán căn cứ số lượng học viên quy đổi toàn phần thời gian tại thời điểm có dự kiến quy mô đào tạo cao nhất”.

Do đó, dự án đầu tư thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài phải có suất đầu tư ít nhất là 20 triệu đồng/học viên (không bao gồm các chi phí sử dụng đất). Đồng thời, tổng số vốn đầu tư ít nhất được tính toán căn cứ số lượng học viên quy đổi toàn phần thời gian tại thời điểm có dự kiến quy mô đào tạo cao nhất.

Thứ hai, điều kiện về cơ sở vật chất:

Khoản 1 Điều 29 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP quy định cơ sở vật chất của trung tâm Ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài phải bao gồm:

– Có phòng học phù hợp về ánh sáng, bàn ghế, thiết bị, đồ dùng giảng dạy;

– Có diện tích dùng cho học tập, giảng dạy đảm bảo ở mức bình quân ít nhất là 2,5 m2/người học đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn và 04 m2/người học đối với trung tâm dạy nghề;

– Có văn phòng của Ban Giám đốc, phòng giáo viên, thư viện và các phòng chức năng khác;

– Có thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác đào tạo và quản lý.

Thứ ba, điều kiện về nhân sự/Giáo viên:

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 31 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP, giáo viên giảng dạy tại trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài phải có trình độ cao đẳng hoặc tương đương, có ngành nghề đào tạo phù hợp với chuyên môn được phân công giảng dạy. Bên cạnh đó, tỷ lệ học viên/giáo viên quy đổi tối đa là 25 học viên/giáo viên.

Thứ tư, yêu cầu về chương trình đào tạo/giáo dục:

Chương trình giáo dục thực hiện tại cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài phải đáp ứng những điều kiện sau:

– Thể hiện mục tiêu giáo dục, không có nội dung gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi ích cộng đồng; không truyền bá tôn giáo, xuyên tạc lịch sử; không ảnh hưởng xấu đến văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam và phải đảm bảo điều kiện liên thông giữa các cấp học và trình độ đào tạo.

– Cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài được tổ chức giảng dạy:

+ Chương trình giáo dục của Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam;

+ Chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn của nước ngoài

Thứ 5, yêu cầu về đặt tên cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP quy định:

“Đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, tên phải gồm các yếu tố cấu thành được sắp xếp theo trật tự sau đây: “Trung tâm giáo dục/đào tạo”, “Ngành hoặc nhóm ngành đào tạo chính” và tên riêng”.

Theo đó, trung tâm Ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài có thể đặt tên là: Trung tâm tiếng Anh ABC; Trung tâm đào tạo tiếng Nhật ABC; Trung tâm giáo dục tiếng Trung…

Thứ 6, yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ:

–  Văn bằng, chứng chỉ thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của Việt Nam và tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam;

–  Văn bằng, chứng chỉ thuộc hệ thống văn bằng, chứng chỉ của nước ngoài, tuân thủ quy định của pháp luật nước ngoài và được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam công nhận.