Hồ sơ để hoàn thiện thủ tục mua công ty doanh nghiệp

329
Thủ tục mua công ty

Để tiến hành thủ tục pháp lý nêu trên, doanh nghiệp cần có sự hỗ trợ của luật sư để tiến hành soạn thảo các văn bản pháp lý sau:

  • Tư vấn và soạn thảo hồ sơ và bản đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty.
  • Làm việc với các bên và soạn thảo hợp đồng bán doanh nghiệp, Hợp đồng chuyển nhượng vốn giữa các thành viên.
  • Soạn thảo Bản giải trình lý do điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.
  • Soạn thảo Báo cáo tình hình thực hiện dự án khi nộp hồ sơ lên cơ quan chức năng.
  • Soạn thảo và sửa đổi Điều lệ của doanh nghiệp.