Bảo hộ quyền liên quan đến quyền tác giả

468

Quyền liên quan đến quyền tác giả là quyền của các tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.

1. Tổ chức, cá nhân được bảo hộ quyền liên quan bao gồm:

– Diễn viên, ca sĩ, nhạc công, vũ công và những người khác được trình bày tác phẩm văn học, nghệ thuật (gọi chung là người biểu diễn)

– Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu cuộc biểu diễn được quy định tại Khoản 1 Điều 44 Luật Sở hữu trí tuệ

– Tổ chức, cá nhân định hình lần đầu tiên âm thanh, hình ảnh của cuộc biểu diễn hoặc các âm thanh, hình ảnh khác ( gọi chung là người sản xuất bản ghi âm, ghi hình)

– Tổ chức khởi xướng và thực hiện việc phát sóng ( gọi chung là tổ chức phát sóng)

2. Các đối tượng quyền liên quan được bảo hộ

Theo Điều 17 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005:

– Cuộc biểu diễn được bảo hộ nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Cuộc biểu diễn do công dân Việt Nam thực hiện tại Việt Nam hoặc nước ngoài;

+ Cuộc biểu diễn do người nước ngoài thực hiện tại Việt Nam;

+ Cuộc biểu diễn được định hình trên bản ghi âm, ghi hình được bảo hộ theo quy định tại Điều 30 của Luật này;

+ Cuộc biểu diễn chưa được định hình trên bản ghi âm, ghi hình mà đã phát sóng được bảo hộ theo quy định tại Điều 31 của Luật này;

+ Cuộc biểu diễn được bảo hộ theo điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

– Bản ghi âm, ghi hình được bảo hộ nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Bản ghi âm, ghi hình của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình có quốc tịch Việt Nam;

+ Bản ghi âm, ghi hình của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình được bảo hộ theo điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

– Chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá được bảo hộ nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá của tổ chức phát sóng có quốc tịch Việt Nam;

+ Chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá của tổ chức phát sóng được bảo hộ theo điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

– Cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá chỉ được bảo hộ theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này với điều kiện không gây phương hại đến quyền tác giả.

3. Thời hạn bảo hộ quyền liên quan ( Căn cứ vào quy định tại Điều 34)

– Quyền của người biểu diễn được bảo hộ 20 năm tính từ năm tiếp theo năm cuộc  biểu diễn được định hình;

– Quyền của nhà sản xuất ghi âm, ghi hình được bảo hộ 15 năm tính từ năm tiếp theo năm công bố hoặc năm mươi năm kể từ năm tiếp theo năm bản ghi âm, ghi hình nếu bản ghi âm, ghi hình chưa được công bố.

– Quyền của tổ chứ phát sóng được bảo hộ năm mươi năm từ năm tính tiếp theo năm chương trình phát sóng được thực hiện./.