Trình tự cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài

473

Câu hỏi: Tôi là Phượng. Công ty tôi là Công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Nay muốn lập có sở bán lẻ thì phải làm thủ tục gì? Có điều kiện gì không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Thứ nhất, về điều kiện lập cơ sở bán lẻ:

Trường hợp 1: Đối với lập cơ sở bán lẻ thứ nhất; lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp không phải thực hiện kiểm tra nhu cầu kinh tế:

– Có kế hoạch về tài chính để lập cơ sở bán lẻ;

– Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã được thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên;

– Địa điểm lập cơ sở bán lẻ phù hợp với quy hoạch có liên quan tại khu vực thị trường địa lý;

Trường hợp 2: Đối với lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất

– Đáp ứng các điều kiện như trường hợp 1;

– Đáp ứng tiêu chí kiểm tra nhu cầu kinh tế theo quy định.

Thứ hai, về trình tự cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ:

Trường hợp 1: Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp không phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu nộp 02 Bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép lập cơp sở bán lẻ đến cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép. Hồ sơ bao gồm:

-Đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (theo mẫu số 04);

-Bản giải trình;

-Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn;

-Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án lập cơ sở bán lẻ (nếu có), Giấy phép kinh doanh.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra hồ sơ.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đủ và hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra việc đáp ứng điều kiện được cấp Giấy phép theo quy định hay không. Trường hợp đáp ứng điều kiện, Cơ quan cấp Giấy phép gửi hồ sơ kèm văn bản lấy ý kiến Bộ Công thương.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công thương xem xét để có văn bản chấp thuận cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.

Sau khi có chấp thuận của Bộ Công thương, Cơ quan cấp Giấy phép tiến hành cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho cá nhân, tổ chức đề nghị trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Trường hợp 2: Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp phải thực hiện kiểm tra nhu cầu kinh tế.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu nộp 02 Bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép lập cơp sở bán lẻ đến cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép. Hồ sơ bao gồm:

-Đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (theo mẫu số 04);

-Bản giải trình;

-Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn;

-Bản giải trình các tiêu chí kiểm tra nhu cầu kinh tế;

-Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án lập cơ sở bán lẻ (nếu có), Giấy phép kinh doanh.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra hồ sơ.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đủ và hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra việc đáp ứng điều kiện được cấp Giấy phép theo quy định hay không. Trường hợp đáp ứng điều kiện, Cơ quan cấp Giấy phép đề xuất thành lập Hội đồng ENT.

Trong 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định thành lập Hội đồng ENT, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập hội đồng ENT.

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày thành lập, Hội đồng ENT đánh giá các tiêu chí ENT để Chủ tịch hội đồng ENT có văn bản kết luận đề xuất.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản kêt luận đề xuất của Chủ tịch Hội đồng ENT, Cơ quan cấp Giấy phép gửi hồ sơ kèm văn bàn lấy ý kiến tới Bộ Công thương.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công thương căn cứ vào quy định của pháp luật mà ra văn bản chấp thuận cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.

Sau khi có chấp thuận của Bộ Công thương, Cơ quan cấp Giấy phép tiến hành cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho cá nhân, tổ chức đề nghị trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Nội dung và thời hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Giấy phép lập cơ sở bán lẻ bao gồm các nội dung cơ bản sau:

-Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính;

-Tên, địa chỉ của cơ sở bán lẻ;

-Loại hình cơ sở bán lẻ;

-Quy mô cơ sở bán lẻ;

-Các nội dung khác;

Thời hạn của Giấy phép lập cơ sở bán lẻ:

Giấy phép lập cơ sở bán lẻ có thời hạn tương ứng vói thời hạn còn lại trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án lập cơ sở bán lẻ.

Trường hợp không có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thời hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ tương ứng với thời hạn được ghi trong tài liệu về địa điểm lập cơ sở bán lẻ.

Trong chương trình Luật sư doanh nghiệp của kênh VITV, luật sư Nguyễn Thanh Hà, luật sư điều hành của S&B Law sẽ trả lời biên tập viên Thành Phương về các vấn đề xoay quanh việc thành lập doanh nghiêp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam: