Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài có được phép mua nhà, đất tại Việt Nam không?

441
nguồn internet

Câu hỏi: Tôi là Gia An, ở Hà Nội. Qúy công ty cho tôi hỏi: Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài có được phép mua hoặc nhận cho tặng đối với nhà và đất từ cá nhân, tổ chức Việt Nam tại Việt Nam không?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 76 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở thì công ty 100% vốn nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam nếu thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì chỉ được mua nhà ở thương mại trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở của chủ đầu tư dự án hoặc mua lại nhà ở của cá nhân, tổ chức nước ngoài đã mua nhà ở tại Việt Nam; được nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở của hộ gia đình, cá nhân hoặc nhận tặng cho nhà ở của tổ chức trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở được phép sở hữu theo quy định.

Công ty 100% vốn nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam không được mua nhà ở của hộ gia đình, cá nhân Việt Nam; không được mua nhà ở của tổ chức Việt Nam mà không phải là chủ đầu tư dự án, không được nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở ngoài các dự án đầu tư xây dựng nhà ở.