Mức thu phí bán đấu giá chứng khoán tối đa là 0,3% từ ngày 1 tháng 4 năm 2014

205

Từ ngày 1 tháng 4 năm 2014, mức phí thu phí bán đấu giá chứng khoán sẽ thay đổi, cụ thể, mức thu phí bán đấu giá chứng khoán áp dụng tại Sở Giao dịch chứng khoán là 0,3% trên tổng giá trị cổ phần/mỗi loại chứng khoán thực tế bán được.

Các tổ chức được phép tổ chức bán đấu giá có quyền tự thỏa thuận, quyết định mức thu phí bán đấu giá, nhưng không được vượt quá 0,3% trên tổng giá trị cổ phần và các loại chứng khoán thực tế bán được.

Mức thu phí bán đấu giá tối đa là 300 triệu đồng/1 cuộc bán đấu giá cổ phần/mỗi loại chứng khoán. Mức thu phí bán đấu giá chứng khoán tối thiểu là 20 triệu đồng/1 cuộc bán đấu giá cổ phần/mỗi loại chứng khoán.

Giá trị cổ phần, chứng khoán bán được dùng để tính mức thu phí cho một cuộc đấu giá bao gồm cả giá trị bán được qua phương thức thỏa thuận trực tiếp với các nhà đầu tư đã tham dự đấu giá (trong trường hợp bán thỏa thuận tiếp số cổ phần, chứng khoán không bán hết từ cuộc đấu giá).

Đây là quy định về mức thu phí bán đấu giá chứng khoán và cổ phần tại Thông tư số 09/2014/TT-BT.

Thông tư bao gồm 4 điều quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí bán đấu giá cổ phần và các loại chứng khoán theo quy định của Luật chứng khoán.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2014.

Thông tư này thay thế Thông tư số 82/2009/TT-BTC ngày 27 tháng 4 năm 2009 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bán đấu giá cổ phần.

Thông tư cũng quy định, phí bán đấu giá chứng khoán bắt buộc phải thubằng Đồng Việt Nam. Cũng theo Thông tư, đây là khoản thu không thuộc ngân sách nhà nước. Vì vậy, đơn vị thu phí có quyền quản lý, sử dụng số tiền thu phí sau khi hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế  đối với số phí thu được theo quy định pháp luật.

Để tìm hiểu chi tiết Thông tư số 09/2014/TT-BTC, Quý khách có thể truy cập theo đường link sau