Quyền tác giả phát sinh khi nào ?

Trả lời: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Luật Sở hữu trí tuệ: Quyền tác giả đối với tác phẩm phát sinh tại thời...

Quyền sở hữu trí tuệ là gì?

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005:  Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá...