Đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đổi Giấy phép đầu tư của dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh

294


Ngày 21/11/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 194/2013/NĐ-CP về việc đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài và đổi Giấy phép đầu tư của dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Theo đó, DN có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/07/2006 có quyền quyết định thời điểm đăng ký lại, chuyển đổi DN và tổ chức quản lý hoạt động theo quy định của pháp luật; DN có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập trước ngày 01/07/2006, đã hết hạn hoạt động theo Giấy phép đầu tư sau ngày 01/07/2006 nhưng chưa thực hiện thủ tục giải thể DN và có đề nghị được tiếp tục hoạt động, được phép đăng ký lại.

Việc đăng ký lại phải thực hiện trước ngày 01/02/2014 và phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện như: Ngành, nghề kinh doanh của DN không thuộc ngành, nghề cấm kinh doanh, đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký lại (trường hợp thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện); dự án phải phù hợp với quy hoạch (kết cấu hạ tần đô thị, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng…); DN cam kết tự chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ, giao dịch thực hiện từ thời điểm hết hạn hoạt động đến thời điểm đăng ký lại; cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và phải còn vốn chủ sở hữu; trường hợp không còn thì phải có cam kết tối đa 03 năm sau ngày đăng ký lại sẽ tăng vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng vốn điều lệ. Hết thời hạn nêu trên, DN không đăng ký lại phải thực hiện thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2014.

Download văn bản tại đây 194_2013_ND