Vấn đề gộp nhiều kiểu dáng công nghiệp vào một đơn đăng ký

314

Mỗi đơn chỉ được yêu cầu đăng ký một kiểu dáng công nghiệp của một sản phẩm  hoặc một bộ sản phẩm ( tức là tập hợp nhiều sản phẩm thể hiện ý tưởng sản phẩm sáng tạo chung duy nhất, được sử dụng cùng nhau hoặc để thực hiện chung một mục đích).

Untitled

Một đơn có thể sử dụng để đăng ký cho các phương án khác nhau của cùng một kiểu dáng công nghiệp (tức là các biến thể của kiểu dáng công nghiệp, theo ý tưởng sáng tạo chung duy nhất, không khác biệt đáng kể với kiểu dáng công nghiệp đó)

Ví dụ:

Hai phương án thể hiện khác nhau của kiểu dáng công nghiệp
Hai phương án thể hiện khác nhau của kiểu dáng công nghiệp