Đăng ký kiểu dáng công nghiệp ( Phần II)

201

9. Lập tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Mẫu tờ khai do Cục sở hữu trí tuệ cung cấp miễn phí

Bạn cần điền đầy đủ thông tin vào tờ khai theo hướng dẫn

10. Lập bản mô tả kiểu dáng công nghiệp

  • Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp gồm các nội dung sau đây:

Tên kiểu dáng công nghiệp

Lĩnh vực sử dụng kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng tương tự gần nhất

Liệt kê ảnh chụp hoặc bản vẽ

Phần mô tả kiểu dáng công nghiệp

Phạm vi bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Untitled