Thủ tục cưỡng chế thi hành án

663
Thủ tục cưỡng chế thi hành án

– Trong trường hợp cưỡng chế thi hành án cần huy động lực lượng bảo vệ, Văn phòng Thừa phát lại phải lập kế hoạch cưỡng chế; có văn bản gửi Thủ trưởng Cơ quan thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh;

– Thủ trưởng Cơ quan thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh xem xét, ra quyết định cưỡng chế thi hành án và phê duyệt kế hoạch cưỡng chế thi hành án.

Cách thức thực hiện: Tại trụ sở Cục Thi hành án dân sự hoặc qua hệ thống bưu chính.

Thành phần hồ sơ:

– Văn bản đề nghị cưỡng chế thi hành án;

– Kế hoạch cưỡng chế.

– Hồ sơ thi hành án.

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của văn phòng Thừa phát lại.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức (Văn phòng Thừa phát)

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thi hành án dân sự.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cưỡng chế và phê duyệt kế hoạch cưỡng chế thi hành án.